แม่หญิงกับแม่น้ำ

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำอิงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปัญหาขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องน้ำแล้ง คุณภาพน้ำ และสัตว์น้ำ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้หญิงมาโดยตลอดทั้งในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะมากกว่าคนกลุ่มอื่น เช่น ผลกระทบจากน้ำแล้งที่ทำให้ผู้หญิงต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลจัดหาน้ำและอาหารให้แก่ครอบครัว และในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและแก้ปัญหา เช่น บทบาทในฐานะผู้นำชุมชนในการรักษาป่าต้นน้ำ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา การจัดการขยะ ซึ่งความจริงแล้วผู้หญิงมีความเข้าใจและรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าผู้ชายเพราะมีสัญชาติญาณของความเป็นแม่เช่นเดียวกับธรรมชาติอย่างแม่น้ำและป่าเขา แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดถึงผู้หญิงกับความสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำอิงดังกล่าวอย่างชัดเจนและต่อเนื่องรวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มแม่หญิงที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ที่สำคัญการแก้ปัญหาโดยแนวทางของผู้หญิงถูกละเลยไม่นำไปปฏิบัติ ส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ครบรอบด้านและขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่หญิงที่เป็นสมาชิกครึ่งหนึ่งของชุมชน


สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนจาก Critical Ecology Partnership Fund (CEPF) และ สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ซึ่งมีกิจกรรม 5 ด้านด้วยกันคือ 1) การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย โดยการจัดการอบรมหรือศึกษาดูงานและจัดประชุม 2) ทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมในเรื่อง “ผู้หญิงลุ่มกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำอิง” 3) การจัดสัมมนา 4) การผลิตหนังสือและสารคดี “ผู้หญิงลุ่มกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำอิง” 5) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ของกลุ่มแม่หญิงลุ่มน้ำอิง

 

 

นิทรรศการชุด: แม่ญิงกับทรัพยากรลุ่มน้ำอิง

vinyl woman1     vinyl woman2     vinyl woman3     vinyl woman4     vinyl woman5 

 

"ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม"

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up