VDO

แม่ญิงกับการจัดการป่าครอบครัว

 

แม่ญิงกับการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลุ่มน้ำอิง

 

คุยกับดร.กุ้ง หนึ่งแม่ญิงนักอนุรักษ์แห่งลุ่มน้ำอิง

 

ก้าวต่อกับเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง

 

แม่ญิงบุญเรือง

 

เธอชื่อโขง (Her Name is Khong)

 

แม่ญิงกับพืชอาหารจากป่าแม่ปืม

 

เก็บข้อมูลชุมชนริมโขงบ้านห้วยลึก

 

แม่ญิงบุญเรืองกับความมั่นคงทางอาหาร

 

เกษตรริมโขง อัตลักษณ์สำคัญของคนลุ่มน้ำโขง

 

กลุ่มแม่ญิงบุญเรืองกับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ

 

"ၼၢင်းယိင်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ" (ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม เวอร์ชั่นภาษาไต)

 

"Women and Environment(ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)

 

"ไปฟังน้องๆพูดถึงแม่น้ำโขงกันค่ะ"

 

"ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม"

 

"6 ขั้นตอน กานลำตืนลายกนว่า (งานวิจัยไทบ้าน)"  ฉบับภาษาไหญ่

 

"การลำตืนลายกนว่าน" (งานวิจัยไทบ้าน ฉบับภาษาไหญ่)

 

ลูกแม่น้ำโขงตอน ดอนกลางโขง

 

แม่หญิงกับป่าชุมชนแม่ร่องขุย

 

สำรวจระบบนิเวศแม่น้ำโขง บริเวณคอนผีหลง

 

ล่องเรือหว่านแหในลำน้ำโขง

 

งานวิจัยโดยชาวบ้านและเยาวชนเรื่องป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง

 

โฮงเฮียนแม่น้ำของ (Mekong Leaning Center) ภาษาญี่ปุ่น

 

วันเด็กสองฝั่งโขงครั้งที่ 6

 

วิถีคนกับสายน้ำโขง

 

เด็กตามุยหากุ้งแม่น้ำโขง

 

ด็กไทฮิมโขง:เดินป่า กอดดาว หนาวแรก

 

Kyae Ywa (villager) Thu Tea Ta Na (research)

taibaan media

 "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media)

        "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media) พัฒนาแนวคิดมาจากงานวิจัยไทบ้าน (Taibaan Research) มันเป็นการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น ซึ่งมีชาวบ้านเป็น ”เจ้าของ” สื่อซึ่งเนื้อหาเกิดจากการร่วมกันคิดและสื่อสารออกมาโดยชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำการผลิตเอง แต่อาจมีผู้ช่วยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรและนักเทคนิคในการถ่ายทำและตัดต่อ “สื่อไทบ้าน” มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) การสื่อสารและเชื่อมโยงของคนภายใน ระหว่างท้องถิ่น และกับคนภายนอก 2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  MORE >

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up