ecologies 10 2.5

About Us

          สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (Mekong Community Institute - MCI) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศลุ่มน้ำ ถูกก่อตั้งขึ้นและยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมในปี พ.ศ. 2557  

เป้าหมาย :  ลุ่มน้ำโขงมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่ดี โดยรวมเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญ 

ภาระกิจ 3 ด้านคือ 

 1. เสริมสร้างกลไกที่มีชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มคนชายขอบเป็นฐานโดยเฉพาะผู้หญิงและเยาวชน  
 2. การแก้ปัญหาผลกระทบแก่ชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 3. การยับยั้งโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนลุ่มน้ำโขง 
 รูปแบบกิจกรรม 
 1. พัฒนาเครือข่าย กลไกล และศักยภาพท้องถิ่น  
  • เสริมสร้างเครือข่ายและกลไกท้องถิ่นเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ เช่น สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขง เครือข่ายผู้หญิงลุ่มน้ำโขง
  • สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาในท้องถิ่น เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นบ้าน การสืบชะตาแม่น้ำ อาชีพทางเลือก ฯลฯ 
  • พัฒนาศักยภาพ เช่น การอบรมด้านต่างๆ 
 2. ผลิตความรู้ในการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ  
  • ทำงานวิจัยไทบ้าน ที่มีชาวบ้านเป็นนักวิจัยและตั้งอยู่บนความรู้ท้องถิ่น 
  • ผลิตผลงานทางวิชาการ โดยทำวิจัยข้ามศาสตร์ร่วมกับสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานต่างๆ 
  • พัฒนาโมเดลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและข้ามศาสตร์ 
 3. การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  • ผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ 
  • จัดการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อมวลชน การสัมมนา ฯลฯ 
 4. รณรงค์เพื่อยับยั้งภัยคุกคามจากโครงการขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 

ความหมายของโลโก้

logo web MCi mobileตัวแรก M หมายถึง "คน" ทั้งชายหญิงทุกเพศวัยและชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ตัวที่สองคือ C หมายถึง ปลารวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตัวที่สาม i (ไอ) คือ 1) "เทียน" ซึ่งหมายถึงความสว่างจากความรู้หรือภูมิปัญญาโดยเฉพาะของท้องถิ่น รวมถึงความเป็น "ไท" อิสรภาพจากการครอบงำ 2) นาค/นาคา/นาคี อันหมายถึงคนพื้นถิ่นและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 3) “คลื่น” ที่หมายถึง "น้ำ" โขง

 

โครงการในปัจจุบัน (ปี 2566)
 1. โครงการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาเกินความพอดีที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ผู้คนและวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง (Impacts of Overdevelopment on Mekong communities’ livelihoods, people, and culture)
 2. โครงการสร้างการอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนท้องถิ่นในแม่น้ำมูลตอนล่าง (Strengthening Community Fisheries Conservation in the Lower Mun River, Thailand)

โครงการที่ผ่านมา

 1. โครงการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายผู้หญิงลุ่มน้ำโขง-ภาคเหนือ (Strengthening Mekong Women Network in Northern Thailand)
 2. โครงการวิจัยไทบ้านเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวสและชุมชนแม่น้ำโขงในภาคเหนือ
 3. โครงการส่งเสริมอาชีพโดยชุดถังเกษตรแบบผสมผสาน (เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบแก่ชุมชนลุ่มน้ำโขง) (Project for Promoting Aquaponics to Mititgate Impacts to Mekong Local Communities)
 4. โครงการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ผู้หญิงลุ่มน้ำอิง (Project for Strengthening Food Security of Women in the Ing River Basin to Mitigate Impacts of COVID-19) 
 5. โครงการเครือข่ายผู้หญิงลุ่มน้ำอิง ปีที่ 3 (Project for Strengthening Women Network in the Ing River Basin, Phase 3)
 6. โครงการเครือข่ายผู้หญิงลุ่มน้ำอิง ปีที่ 2 (Project for Strengthening Women Network in the Ing River Basin, Phase 2)
 7. โครงการเครือข่ายผู้หญิงลุ่มน้ำอิง ปีที่ 1 (Project for Strengthening Women Network in the Ing River Basin, Phase 1)
 8. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขง (Project for Strengthening Mekong Youth Network)
 9. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง (Project for Strengthening Mekong People's Network) 
 10. โครงการ "วิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลากับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนลุ่มน้ำโขง" (Participatory Action Research on Cultural Fish Conservation Zone and Climate Change Adaptation of Mekong Local Communities) 
 
เจ้าหน้าที่
 1. ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น                ผู้อำนวยการ
 2. อริตา รัชธานี                       เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 3. นุชจรีย์ สิงคราช                นักวิจัย
 4. สุภาภรณ์ สุวรรณสิทธิ์     เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ

 

ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน

logo UNDP

logo sida

  logo Asia Foundation      logo WWF      logo canada fund      logo PACT

   logo cepf    logo IUCN  logo eef  logo tei

                  

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up