ecologies 10 2.5

About Us

          สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (Mekong Community Institute - MCI) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศลุ่มน้ำ ถูกก่อตั้งขึ้นและยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมในปี พ.ศ. 2557    โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ "ระบบนิเวศลุ่มน้ำที่สมดุลและเอื้อต่อการอยู่ดีมีสุขของชุมชน ภายใต้การจัดการอย่างเป็นองค์รวมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น"    ภายใต้ความเชื่อพื้นฐานของเราที่ว่าชุมชนท้องถิ่นคือหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำ   โดยมีคำขวัญว่า "ผลิตสร้างและส่งเสริมการใช้เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"     หลังจากที่ได้มีการควบรวม MCI เข้ากับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเมื่อปลายปี 2559 เพื่อให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานของ MCI จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดเดียวกันกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 

 

ความหมายของโลโก้

logo web MCi mobileตัวแรกนอกจากเป็นตัว M ในภาษาอังกฤษแล้วยังหมายถึง "คน" ทั้งชายหญิงทุกเพศวัยและชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ตัวที่สองคือตัว C และปลารวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ส่วนตัวสุดท้ายมี 4 ความหมาย อย่างแรกคือ i (ไอ) อย่างที่สองคือ "เทียน" ซึ่งหมายถึงความสว่ง ความรู้หรือภูมิปัญญาโดยเฉพาะของท้องถิ่น รวมถึงความเป็น "ไท" อิสรภาพจากการครอบงำ อย่างที่สามคือนาค/นาคา/นาคี อันหมายถึงคนพื้นถิ่นและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง อย่างที่สี่คือคลื่นที่หมายถึง "น้ำ" โขง

 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ด้านคือ 

 • ชุมชนท้องถิ่นกับระบบนิเวศลุ่มน้ำ
 • โครงการและเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง
 • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 • ผู้หญิงและเยาวชนกับระบบนิเวศลุ่มน้ำ
 
รูปแบบกิจกรรมที่เราทำ
 • ผลิตสร้างและเผยแพร่เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น 
  • งานวิจัยไทบ้าน : ร่วมพัฒนา เผยแพร่ และใช้งานวิจัยไทบ้านในการรักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำอย่างเป็นองค์รวม ผ่าน 2 กิจกรรมหลักคือ 1) การทำวิจัยไทบ้าน 2) การอบรมและเผยแพร่งานวิจัยไทบ้าน
  • สถาบันความรู้ชาวบ้านลุ่มน้ำโขง : สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ท้องถิ่น
  • การผลิตสื่อและเผยแพร่
 • เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ 
  • กิจกรรมเชิงนิเวศวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ : สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นบ้าน การสืบชะตาแม่น้ำ ฯลฯ
  • กลไกท้องถิ่นเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกท้องถิ่น เช่น สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขง
 • รณรงค์ เพื่อยับยั้งภัยคุกคามจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นลำน้ำโขง และแม่น้ำอื่นๆในลุ่มน้ำ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
โครงการในปัจจุบัน
 1. โครงการเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง ปีที่ 3

 

โครงการที่ผ่านมา

 1. โครงการเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง ปีที่ 2
 2. โครงการเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง ปีที่ 1
 3. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขง
 4. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง
 5. โครงการ "วิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลากับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนลุ่มน้ำโขง" (Participatory Action Research on Cultural Fish Conservation Zone and Climate Change Adaptation of Mekong Local Communities)   ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558     สนุบสนุนโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ SIDA
 
เจ้าหน้าที่
 1. ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น     ผู้อำนวยการ
 2. อริตา รัชธานี     เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน
 3. คำปิ่น อักษร     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 4. นันท์นภัส เมืองวงษ์     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 

คณะกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน

logo canada fund     logo cepf     logo IUCN

 logo sida       logo tei

   

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  49/4 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ผลิตและส่งเสริมการใช้ เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"

“produce and promote local knowledge and tools for the sustainable management of Mekong riverine ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up