vdo logo mk people

ทุกข์ของคนทำเกษตรริมอิงที่บ้านปากอิงใต้ อ.เชียงของ

 

เครื่องมือหาปลาแม่ญิงลุ่มน้ำโขง บ้านเชียงแสนน้อย

 

เก็บไกบ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 10 มค.66

 

แม่ญิงหาดบ้ายลงเก็บไกน้ำโขง 9 มค.66

 

เสียงจากแม่ญิงลุ่มน้ำโขงภาคเหนือถึงอีสาน

 

การเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำโขง-ภาคเหนือ

 

แจม ผา ดอน หาด ร้อง ที่บ้านแจมป๋อง

 

ตามหา "ไก" ตี้กาดแลงเจียงของ

 

วิถีคน วิถีไก (สาหร่ายแม่น้ำโขง)

 

คืนข้อมูลชุมชน "การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงกับความมั่นคงทางอาหารบ้านตามุย"

 

กาดนัดไทย-ลาว บ้านแจมป๋อง

 

ตอน กุ้งฝอยแม่น้ำโขง 

 

ตอน หาปลาแม่น้ำโขงที่เวินเพาะ

 

ตอน แม่หญิงบ้านบุญเรืองกับการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ตอน วัดอาฮง

 
ตอน หาอยู่หากิน

 

taibaan media

 "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media)

        "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media) พัฒนาแนวคิดมาจากงานวิจัยไทบ้าน (Taibaan Research) มันเป็นการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น ซึ่งมีชาวบ้านเป็น ”เจ้าของ” สื่อซึ่งเนื้อหาเกิดจากการร่วมกันคิดและสื่อสารออกมาโดยชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำการผลิตเอง แต่อาจมีผู้ช่วยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรและนักเทคนิคในการถ่ายทำและตัดต่อ “สื่อไทบ้าน” มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) การสื่อสารและเชื่อมโยงของคนภายใน ระหว่างท้องถิ่น และกับคนภายนอก 2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  MORE >

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up