latest book report

โปสเตอร์ "ฤดูโขง ฤดูคน"

Poster "Mekong and People's Seasons" 

Poster Mekong error

 

 แผ่นพับ "แม่โขงรวน: สรุปงานวิจัยชาวบ้านริมโขง"

Brochure "Error Mekong: Summary of Research by Mekong Villagers" 

หน้า 1 / page 1

Brochure Mekong error p1

หน้า 2 / page 2

Brochure Mekong error p2

 

แม่น้ำโขง สายน้ำที่เปลี่ยนแปลง : งานวิจัยของชาวบ้านริมโขงจังหวัดเชียงราย

The Changing Mekong River: Research by Mekong Villagers in Chiang Rai Province

book Mekong Taibaan research 2023

 

แม่น้ำโขงกับแม่ญิงภาคเหนือ
The Mekong and Local Woman in Northern Thailand

book Mekong n northern women

 

งานวิจัยจาวบ้าน เรื่อง
"เครื่องมือหาปลาของแม่ญิงลุ่มน้ำโขง กรณีบ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย"

Taibaan report Mekong women chiangsanenoi

 

งานวิจัยจาวบ้าน เรื่อง

"แม่ญิงกับอาหารพื้นบ้านจากแม่น้ำโขงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านหาดบ้าย-หาดทรายทอง อ.เชียงของ จ.เชียงราย"

Taibaan report Mekong women hadbai

 

งานวิจัยจาวบ้าน เรื่อง
"แม่ญิงกับอาหารพื้นบ้านจากปลาแม่น้ำโขง ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย"

Taibaan report Mekong women huayleauk

 

งานวิจัยจาวบ้าน เรื่อง
“เครื่องมือหาปลาของแม่ญิงลุ่มน้ำโขง กรณีบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย”

Taibaan report Mekong women jampong

 

 งานวิจัยจาวบ้าน เรื่อง

"แม่ญิงกับประเพณีเกี่ยวกับแม่น้ำโขง ของหมู่บ้านบ้านปากอิงใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย"

 Taibaan report Mekong women pakingtai

 

คู่มือใช้ถังเกษตรผสมผสานเพื่อเลี้ยงปลาและปลูกผัก
(อะควาโพนิกส์ / Aquaponics) ระบบเล็กสำหรับครัวเรือน

handbook PAS

 

“Fish” and “Kai” and the Mekong dam: Pushing frontier villages more marginalized, published 2021

report Fish and Kai SUMERNET

 

taibaan media

 "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media)

        "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media) พัฒนาแนวคิดมาจากงานวิจัยไทบ้าน (Taibaan Research) มันเป็นการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น ซึ่งมีชาวบ้านเป็น ”เจ้าของ” สื่อซึ่งเนื้อหาเกิดจากการร่วมกันคิดและสื่อสารออกมาโดยชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำการผลิตเอง แต่อาจมีผู้ช่วยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรและนักเทคนิคในการถ่ายทำและตัดต่อ “สื่อไทบ้าน” มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) การสื่อสารและเชื่อมโยงของคนภายใน ระหว่างท้องถิ่น และกับคนภายนอก 2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  MORE >

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teerapong@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up