vdo logo mk news

ตอนที่ 11: อิงฟอร์รัม: เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง
 
ตอนที่ 10: สืบชะตาป่าและแม่น้ำที่บ้านบุญเรือง
 
ตอนที่ 9: สถานการณ์คนหาปลาที่บ้านตามุย
 
ตอนที่ 8: เฮาฮักแม่น้ำของ" เสียงจากเด็กเชียงของ
 
ตอนที่ 7: เสียงเยาวชนลูกน้ำของ
 
ตอนที่ 6: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยใช้มือถือและโซเชียลมีเดีย
 
ตอนที่ 5: บุญแข่งเรือต.หอคำ อ.บึงกาฬ
 
ตอนที่ 5: เด็กเตรียมงานบุญแข่งเรือต.หอคำ อ.บึงกาฬ
 
ตอนที่ 4: ระดับน้ำโขง ต.หอคำ อ.บึงกาฬ
 
ตอนที่ 3: แม่หญิงลุ่มน้ำอิงศึกษาดูงานโฮงเฮียนแม่น้ำของ
 
ตอนที่ 2: ระดับน้ำโขง อ.เชียงของ
 
ตอนที่ 1: แม่หญิงลุ่มน้ำอิงศึกษาป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง

taibaan media

 "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media)

        "สื่อไทบ้าน" (Taibaan Media) พัฒนาแนวคิดมาจากงานวิจัยไทบ้าน (Taibaan Research) มันเป็นการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น ซึ่งมีชาวบ้านเป็น ”เจ้าของ” สื่อซึ่งเนื้อหาเกิดจากการร่วมกันคิดและสื่อสารออกมาโดยชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำการผลิตเอง แต่อาจมีผู้ช่วยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรและนักเทคนิคในการถ่ายทำและตัดต่อ “สื่อไทบ้าน” มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) การสื่อสารและเชื่อมโยงของคนภายใน ระหว่างท้องถิ่น และกับคนภายนอก 2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  MORE >

 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  78/1 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  78/1 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"

“promote good water governance for sustainable management of Mekong ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up