ชุมชนท้องถิ่นกับทรัพยากรลุ่มน้ำ

 

          การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโดยเฉพาะน้ำและสัตว์เป็นภูมิปํญญาสำคัญของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยความรู้หลายอย่างประกอบกันเข้า เช่น ในการจัดการน้ำแบบระบบเหมืองฝายของทางภาคเหนือนอกจากจะต้องใช้ความรู้เรื่องน้ำแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้อื่นประกอบกันด้วยไม่ว่า ความรู้เรื่องการจำแนกระบบนิเวศลุ่มน้ำและการใช้ประโยชน์ การจัดการป่าต้นน้ำ การใช้ที่ดินและการเกษตร ความรู้เรื่องดินฟ้าอากาศ ความรู้เรื่องประเพณีและพิธีกรรม รวมถึงความรู้เรื่องการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม ในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างกรณีเขตอภัยทานหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นบ้าน นอกจากความรู้เรื่องปลาแล้วก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศลุ่มน้ำซึ่งจำแนกตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความรู้อื่นๆประกอบกัน

 

กลไกท้องถิ่น

  • สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง
  • เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง
  • เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำโขง
  • สภาประชาชนลุ่มน้ำโขง - ประเทศไทย 
  • เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

 

กิจกรรม

  1. ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา : รักษ์กว๊านพะเยา-แม่น้ำอิง 12-14 ก.พ. 58
 
สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง  49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Mekong Community Institute  49/4 moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200

Email: teary99@hotmail.com   &   mci@mekongci.org

FB: FaceBook.com/mekongcom   YouTube: YouTube/MCI

"ผลิตและส่งเสริมการใช้ เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง"

“produce and promote local knowledge and tools for the sustainable management of Mekong riverine ecosystems”

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา

 

up